Juuso - Viimeinen patruuna !

S. 05.04.1907     Pietari
k. 19.11.1972     Valkeakoski

Isä: Kenraali Rudolf Walden
Äiti: Anni Walden os. Konkola

Juuson syntymästä tuli Huhtikuussa
vuonna 2007 tasan 100 - vuotta.

290120.jpg

Vuorineuvos Walden tyypillisimmillään.Lippalakki ja
vaalea "berberitakki" - joskus hiukan ryppyinenkin,
rennosti käsivarrella.

290363.jpg
Nessebar Bulgaria (2006)

No niin ! Tuoppi on edessä ja tarina voi alkaa ...

Walkiakoski
on vanha paperiteollisuuspaikkakunta. Al-
kujaan Sääksmäkeen kuulunut "Myllykylä" joka jauhoi
tilojen ja lähimaaseudun viljat myllyissänsä. Myllyjä oli
Walkeakoskessa ja Apianvirrassa. Lopulta Apianvirran
myllyt sitten siirtyivät Valkeakosken Myllysaareen ja kun
sinne sitten syntyi 1872 paperiteollisuutta ja puuhiomo al-
koi kylän varsinainen kehittyminen. Suuri palo 1901 teki
sitten tuhonsa Myllysaaressa ja oikeastaan tehtaasta ei
jäänyt pysyyn kuin nokiset seinät.Samana vuonna yhtiö-
kokous teki kuitenkin päätöksen että tehdas kunnoste-
taan ja hankitaan lisäksi kaksi uutta paperikonetta.Enti-
nen paperikone 4 myös kunnostettiin ja se sai uuden nu-
meron 1.

Tuli teki sitten jälleen tuhojaan vuonna 1938 Myllysaa-
ressa.Tämän palon jälkeen paperinvalmistus siirtyi ko-
konaan Tervasaareen, jossa se edelleenkin jatkuu.To-
sin vuoden 2007 aikana pitäisi pysähtyä paperikone 6
ja vanha sellulinja.Uutta on rakenteilla myös uuden ja
modernin valkaisulinjan muodossa.- sen pitäisi käyn-
nistyä syksyllä 2007

370969.jpg

370970.jpg

Valkaisulinjan rakennustyöt 29.01.2007           Foto VJ

Historiaa Yhtiön taipaleelta.

1872 E.J Granberg & Co - Teollinen toiminta alkoi.
1873  - 1934 Walkiakoski Aktiebolag
1934  - 1996 Yhtyneet Paperitehtaat Oy
1996  -          UPM-Kymmene

Olkoon tuon yhtiön perustaminen tuossa ja perustajat-
kin olivat aivan muita kuin Waldenin suku.Walkiakoski-
laisille jäi sitten kuitenkin vuosien mittaan myyttiseksi hah-
moksi vuorineuvos Juuso Walden - jota myös kutsuttiin
vain Juusoksi. Usein nykytouhua katsellessa moni van-
hempi ihminen huokaa ja sanoo. Kyllä Juuson aikaan oli
toisin - paremmin. Väestä pidettiin huolta ja kaupunkikin
kuunteli asioita herkällä korvalla. Patruunalla oli sanot-
tavaa moneen asiaan. Patruunoitten jälkeen alkoi "pank-
kiherrojen valtakausi" - mutta muistot elävät ja tarinat
kulkevat edelleenkin kansan suussa.Juuson lippalakki ja
tietenkin Land Rover. Valkoinen - jolla kierrettiin teh-
tailla ja mm. Lotilan puutarhan tiluksia tarkastamassa.
Autoa kutsuttiin myös yleisesti "Juuson komentovaunuksi".
Tuo auto on edelleenkin olemassa.Se on kunnostettu ja
ajelee erilaista mainosajoa, useimmin ennen Hakan ot-
teluita.

291689.jpg

Kuva: Akseli - Pirkanmaan teollisuushistoria.

Lotilan tilalla oli myös lihakarjaa.Puutarha ja puutarha-
tuotteiden myymälä.Tuosta lihakarjasta sen verran että
muutama pääsi iloittelemaan vapaaksi luontoon vahin-
gossa ja niitä sitten metsistä haettiin useammankin miehen
voimin.

Kuuluisaksi tuli myös tuo ns. Pyhäkoulu.Tuolloin jeeppi
pakattiin täyteen kulloisiakin tarvittavia virkailijoita ja
ajettiin tiluksia tarkastamaan. Lotilassa kierrettiin kasvi-
huoneet,ankkalat, sikalat ja ihasteltiin jykevää sonnia.

Yhtiöllä oli Walkiakoskella hänen aikanaan oma urheilu-
kenttä. Kuuluisa Tehtaan kenttä - joka on Valkeakos-
ken Hakan kotikenttä. Jalkapallojoukkuehan on tunnettu
saavutuksistaan maan huipputasolla jo vuosikymmenet. Se
on antanut myös pelaajiaan Euroopan kentille ammattilai-
siksi. Heitä pelaa siellä tälläkin hetkellä. Juusolla oli katso-
mossa tietenkin vakipaikkansa ja tehtaan virkailijoitten pii-
ri ympäröi "Patruunan" jykevää hahmoa.

Juuson aikaan kuuluivat myös yhtiön tehtaiden väliset yleis-
urheilukilpailut. Olivathan mm. Simpele,Jämsänkoski ja Kai-
pola osa tuota Yhtyneet Paperitehtaat konsernia. Sen kuusi
logo on noussut "nostalgiassa" uuteen arvoonsa.Kuusen jäl-
keen ja kauan Juuson ajan jälkeen Yhtyneet muuttui osaksi
UPM konsernia ja "Aarnikotka" on sitten saanut hiukan
tahraa kilpeensä noiden "kartellitutkimusten" vuoksi. Myös-
kin rajut saneeraukset ovat riepotelleet yhtiötä.(Voikkaa )
Kuohunta on jatkunut yhtiön korkeinta johtoa myöten. Ny-
kyinen vuorineuvos  Juha Niemelä on vaatinut hallituksen
puheenjohtaja Vesa Vainiota eroamaan liiallisen hätiköinnin
vuoksi. Juha Niemelä on taustaltaan Valkeakoskilainen.
Hän kuitenkin erosi UPM:n johtajan paikalta muutama vuo-
si sitten.Kartellitutkimukset olivat ilmeisesti osa taustaa, nyt
hän on kuitenkin saanut vapauttavan päätöksen ja tutkimuk-
set lienee lopetettu.On kuitenkin varmaa  että noiden  tutki-
musten vuoksi on "palanut"  paljon rahaa .Tuon kritiikkinsä
Niemelä esitti varsin avoimesti myöskin television kautta.Se
lienee varsin harvinaista tuossa "kulttuurissa" - Onkin oletet-
tava että alan tämänhetkiset paineet ovat varsin kovat.

Lisää tulossa .....

Uusin kuvion mutka on sitten edessä.Juha Niemelä on ehdol-
la nyt M-Realin hallitukseen.Olipa se uusi veto tuossa pelissä
joka on suomessa menossa.M-real ja koko suomen metsä-
teollisuus on mielenkiintoisessa vaiheessa ja hän uskoo että
hänellä on vielä paljon annettavaa.Takana on 30 - vuotta ja
sen tuoma kokemus paperiteollisuudesta.Kokemusta on myös
rutkasti M-realin kilpailijoista.

Samaan aikaan M-real julkaisi saneeraustavoitteensa suomessa.
600 henkilöä vähennystä. Se on sitä nykypäivää.

Lähde: Kauppalehti Online

Kiemuraiset kartellikuviot.

Nyt on sitten StoraEnso joutunut pyöritykseen.Yhdysval-
tain oikeusministeriö syyttää yritystä kilpailulakien rikkomi-
sesta.Yhtiö kieltää kaikki rikkomuksensa ja tulee kiistämään
syyllisyytensä.

Suurin mahdollinen sakko kilpailulakien rikkomisesta on 7.6
miljoonaa euroa.

Tutkimukset liittyvät UPM:n tammikuussa 2004 tekemään
ilmiantoon.UPM sai syytesuojan ilmiantonsa vuoksi.

25.10.2007 - Tuli lisää lunta tupaan.

StoraEnso
sitten ilmoitti myös omasta rajusta saneeraus-
ohjelmastaan. Yhtiö aikoo sulkea pysyvästi Summan paperi-
tehtaan , Anjalan tehtaan aikakausilehtipaperikoneen sekä
Kemijärven sellutehtaan.

Kaavaillut saneeraukset koskevat Suomessa 1100 työntekijää.
lukuun kuuluu myös toimihenkilöitä.

Syyksi on ilmoitettu osaltaan  Venäjän kaavailemat puun tulli-
maksut.Osansa asioiten kehitykseen on varmaan myös hiljattain
tapahtuneilla yrityskaupoilla josta aiheutui jättitappiot. Amerikan
rynnistys tuli sitten maksamaan ainakin ( 3000 000 000 ) eli
kolme miljardia euroa.  Se on iso kasa rahaa.

Johtajien munaukset sitten siirtyvät suoritusportaan niskoille.Ke-
nenkä on vastuu?  Millaista valvontaa asiassa, on ollut valtioval-
lalla edustajiensa kautta. Onhan valtion omistusosuus ollut 25 %
sekä Kelan 10 %.-> (äänimäärästä)

Lähde:YLE- uutiset, Reuters
*****
Vuosi 2008 toi tullessaan  mediassa arvokeskustelun siitä,
mikä on
yleensäkkin valvonnan taso valtion osittain omista-
missa teol
lisuuslaitoksissa. Tuo keskustelu jatkuu vielä pit-
kään ja tulee
varmaankin saamaan tulevaisuudessa aivan
uusia ulottuvuuk
sia.
******     ******    ******

Toivottavasti tuo UPM:n mainoslause pitää edelleenkin kutinsa.

We lead - We learn.

On selvääkin selvempää että paperiteollisuudessa eletään
parhaillaan "murroskautta" ja se näkyy ainakin siinä että
uusia tehtaita on rakennettu ja rakennetaan maihin joissa on
edullista raaka-ainetta ja työvoimaa. Osaksi näitten maiden
ihmisoikeudet saavat aihetta keskusteluihin ja myöskin työ-
väen Ay-toiminta on toisella tasolla kuin Suomessa tai EU:n
alueella.

Suomalaisen paperiteollisuuden toivo on huippuosaamisessa
ja erikoislaatujen kehittämisessä.Tulevaisuuden raaka-ainehan-
kinnat puun osalta voivat vaikeutua Venäjän muokatessa omia
järjestelmiään ja puun hinnoittelua uuteen uskoon nykyrajan
 takaisessa Karjalassa.

On herännyt keskustelu myös ns. puunhankintakartellista. Asia on
edelleen avoin ja siinäkin on edelleen menossa tutkimus- ja harkin-
tavaihe. Löytyykö sitten todellista näyttöä jää nähtäväksi.

Miten käy Lotilan koulun ?

Onkin Valkeakosken kannalta "harmin paikka" että maan-
kuulu Lotilan koulu - ammattioppilaitos, joka valmisti am-
mattitaitoista henkilöstöä jatkamaan paperinvalmistuksen
perinnettä paikkakunnalla on myös lopetettavien toimintojen
kohteena. Tosin siellä tälläkin hetkellä on menossa kurssi-
muotoista toimintaa liittyen ns. muuntokoulutukseen ja myös
tulevien uusien järjestelmien käyttöönottoon ja hallintaan.
Ammattikoulutus on ollut aiemmin tae siitä että yhtiö sai uutta
motivoitunutta työntekijäkantaa. Hakijoita oli kouluun run -
saasti. Viime vuosina on kuitenkin havaittavissa kiinnostuksen
hiipumista paperiteollisuutta kohtaan. Mikä siihen on syy ?

Henkilöstöpalvelut hiipuvat ?

Aikojen saatossa on muutoksen vauhti vain kiihtynyt. Toimi-
henkilökerho Tallinmäki on myyty yksityisasunnoksi.UPM:n
aikana on kovalla kädellä karsittu oheistoimintoja. Ehkä liiankin
kanssa. Henkilöstön hyvinvointi ei ole ollut listalla päällimmäisenä.
Yhtyneiden aikaan firma tarjosi työntekijöilleen ns. tuotantojuhlia.
Jouluksi oli aina tulossa joku paketti.Niin se aika muuttuu. Henki-
löstö on muodostunut vain tuotannon välikappaleeksi.Työssä jou-
luna
oleville järjestettiin tehdasruokalassaa valkoisin liinoin ja kynt-
tilöinkatetussa seisovassa pöydässä mahtava jouluateria.Nyt on
hyvä jos firma tarjoaa kupin kahvia ennen joulua. Myöskin loma-
mökit on myyty saarista pois ja sekin lomanviettomahdollisuus on
tullut tiensä päähän.Pois ovat Haukilahden perhelomaviikotkin.
Mikä on Walki-Keimiön tulevaisuus ?

Niin ne arvot muuttuvat !

 Korkeimmalle jalustalle on nostettu osakkeenomistajat
(siellä jossakin) ja muutama johtaja - Onko sekään aivan oikein ?

291643.jpg

Paperiperhe patsas Myllysaaren museon pihassa.(Foto VJ)

Juuso hankki myös paikkakunnalle aidon Venetsialaisen
kondolin. Se ei kai kaikilta onnistu.Tiettävästi Italia on pis-
tänyt nuo erikoiset veneet vientikieltoon.Eikä niitä ole Ita-
lian ulkopuolelle päässyt kuin muutama . No - Valkeakos-
ken Myllysaaren museossa sellainen kuitenkin on nähtävis-
sä.Olipa ihan oikea kondolieri alkuun antamassa soutuope-
tusta tekniikasta muutamille joilla oli sitten tehtävänä venet-
tä soutaa eteenpäin Lotilanjärvessä ja viihdyttää ulkolaisia
ja kotimaisiakin merkkivieraita. Niitä paikkakunnalla Juu-
son aikana riitti arkkipiispa Makarioksesta lähtien.Eräs
noista venettä soutamaan opetetuista kertoi että soutukou-
lutus alkoi joka kerta tuon kondoolin keulassa olevan mes-
sinkikoristeen kiilloituksella. Se tuntui olevan hyvin tärkeä
ja olennainen osa venettä.

Vuorineuvos Walden siis vaikutti hyvin voimakkaasti paik-
kakunnan elämään ja "nykymittakaavan" mukaan tunsi myös
vastuuta henkilöstöstään. Osastojen johtajat ja muu virkaili-
jakunta sai kyllä sitten kokea "tiukkaankin sävyyn" esitettyä
kritiikkiä. Juuson aikaan oli työntekijöillä mahdollisuus ostaa
itselleen omakotitontteja hyvin edullisesti. Nuo markan tontit
sitten poikivat omakotitaloja joidenka värivalintaankin saat-
toi patruuna antaa omat ohjeensa. Vuorineuvos Waldenhan
mainosti pienessä porukassa omaavansa "absoluuttisen väri-
silmän."

Juuso ja boolimalja.

Henkilökohtaisesti on jäänyt mieleen tapaus 1959 kesältä. Antin-
miemen alue on Lotilanrannalla sijaitseva asuntoalue.Pääosin oma-
kotitaloja. Antinkärjessä oli Juuson asunto uimalaitoksen ja pienen
ruohokentän vieressä. Ruohokentällä tietysti pelattiin innokkaasti
jalkapalloa poikien kesken, oli mukana joskus muutama vikkelä-
koipinen tyttökin. Eräänä aurinkoisena päivänä kesken pelin ilmestyi
töyrään takaa "jykevä hahmo" varovasti teputtaen ja kantaen kaksin
käsin suurta lasista boolimaljaa. Kentän reunalle päästyään kuului
möreä hyväntahtoinen murahdus: "Tauko - juokaa mehua". Peli py-
sähtyi kuin seinään ja malja tyhjeni nopeasti.Myhäilevä "patruuna"
poistui tyhjän boolimaljan kanssa ja taas peli jatkui.

Kun sitten...

Patruuna jäi vapaaherraksi ja "pankinmiehet" astuivat remmiin,
hän jäi edelleenkin istumaan kansan keskuuteen.Osan ajas-
taan hän vietti turisten kansankuppila Mallasrannan ja ravin-
tola Hopealinjan pöydissä. Hänen sen aikaiseen hoviinsa kuu-
lui muutama "nokka pystyssä kulkeva" seuralainen. Nämä seura-
laiset olivat ilmiselvästi ylpeitä vuorineuvoksen suosiosta. Arvoi-
tukseksi jää se mitä Juuso itse tuosta ryhmästä ajatteli.Kansa
kuitenkin seuralaisia hymähteli ja siitä jäikin edelleen elävä sa-
nonta:

"Siinä menee viimeinen patruuna ja kolme tyhjää hylsyä" !

Juuson syntymäpäivää
juhlitaan ainakin torvimusiikin tahdissa
Valkeakoskella ja Jämsänkoskella. Juuso kun piti itsekin tuosta
musiikinlajista jalkapallon ja hyvän ruuan lisäksi.

UPM on myös kustantanut pienoiselämäkerran jonka on kirjoitta-
nut Valkeakoskilainen Ari Siren. Teos jaetaan henkilökunnalle il-
maiseksi ja se valottaa myös Juuson elämää perheenisänä. Teos
saanee oman arvostetun paikkansa kaikkien "vanhojen yhtyneläisten"
kirjahyllyssä.


513408.jpg

Kirjasuositus:

Ari Siren : Juuso Walden 1907 - 1972